Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Reprezentujemy i doradzamy we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem rodziny. Sprawy rodzinne są sprawami szczególnie delikatnymi i wymagają indywidualnego podejścia ze strony prawnika.

Rozwód i separacja.

Doradzamy i reprezentujemy przed Sądem w sprawach rozwodowych i o separację. Zajmujemy się tym kompleksowo i na każdym etapie – przygotowujemy pozew i reprezentujemy Klientów w Sądzie aż do zakończenia sprawy. Prowadzone przez Kancelarię sprawy rozwodowe obejmują również alimenty, uzyskiwanie stwierdzenia winy za rozpad małżeństwa i rozstrzygnięcia co do opieki nad dziećmi i co do kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Pomagamy w kompletowaniu materiału dowodowego. Pomagamy pozyskiwać niezbędne dokumenty.

Podział majątku małżeńskiego po rozwodzie lub po rozdzielności majątkowej.

Po rozwodzie lub ustanowieniu rozdzielności następnym krokiem jest najczęściej podział majątku. Tymi sprawami również zajmuje się nasza Kancelaria, udzielając porad i reprezentując Klienta w Sądzie – także na rozprawach online.

Sprawy o władzę rodzicielską, opiekę nad dziećmi i o kontakty z dziećmi.

Doradzamy i reprezentujemy w sprawach związanych z dziećmi i sprawowaniem nad nimi opieki i władzy rodzicielskiej. Pomagamy w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej – także w sprawach o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Reprezentujemy w sprawach o powierzenie władzy rodzicielskiej w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu.

Kontakty z dzieckiem.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każdy rodzic ma prawo do:

• odwiedzin dziecka,
• przebywania z dzieckiem – także poza miejscem jego zamieszkania,
• osobistego porozumiewania się z dzieckiem,
• telefonicznych rozmów z dzieckiem,
• porozumiewania się z dzieckiem na odległość w inny sposób – na przykład przez Internet.
Jeżeli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia co do kontaktów – o czasie i przebiegu kontaktów rozstrzyga Sąd. Kancelaria zajmuje się doradzaniem i reprezentacją Klientów w sprawach o kontakty z dziećmi.

Alimenty.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o alimenty. Pomagamy zgromadzić niezbędne dokumenty. Pomagamy w oszacowaniu wysokości alimentów. Sporządzamy pozew i reprezentujemy Klienta w Sądzie.

Reprezentujemy również w sprawach o obniżenie lub uchylenie alimentów.

Długi małżeńskie i rozdzielność majątkowa.

W przypadku podejrzenia, że współmałżonek zaciąga długi, dobrym rozwiązaniem może być rozdzielność majątkowa. Można ją ustanowić w Sądzie lub u Notariusza. Kancelaria zajmuje się doradzaniem w tych sprawach oraz reprezentowaniem Klientów w Sądzie – jeżeli będzie potrzeba ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Postępowanie w sprawach nieletnich.

Kancelaria reprezentuje także przed Sądami w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną i sądową nieletnich.

Udzielamy pomocy prawnej ofiarom przemocy w rodzinie.

Reprezentujemy w sprawach karnych związanych z przemocą. Doradzamy przy procedurze Niebieskiej Karty. Reprezentujemy w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia lokalu wspólnie zajmowanego z ofiarą przemocy.

Kancelaria uczestniczy również w mediacjach w sprawach rodzinnych.

Nasz zespół

Czym się zajmujemy?

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną – czyli udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pism i umów oraz reprezentacją w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych i gospodarczych.

Jeśli chodzi o sprawy sądowe – zajmujemy się nimi na każdym etapie. Przygotowujemy sprawę, pomagamy zgromadzić dowody, udzielamy pomocy w zgromadzeniu dowodów, sporządzamy pozwy, wnioski i pisma procesowe i reprezentujemy Klienta aż do zakończenia sprawy.

Od 3 lipca 2021 r. w sprawach cywilnych przeprowadzane są rozprawy online. Kancelaria reprezentuje Klientów także na rozprawach online.